SEA (strategické environmentálne hodnotenie)

SEA je skratka pre "strategické environmentálne hodnotenie" alebo strategické hodnotenie životného prostredia. Je to podobný koncept ako EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ale zameriava sa na strategickú a plánovaciu úroveň. SEA sa používa na posúdenie environmentálnych dôsledkov politík, plánov, programov alebo stratégií, ktoré majú širší a dlhodobejší vplyv na životné prostredie.

Cieľom SEA je od začiatku začleniť environmentálne hľadiská do rozhodovacích a plánovacích procesov s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie a podporovať udržateľný rozvoj. To zahŕňa skúmanie možností, alternatív a dôsledkov, ktoré môžu byť spojené s realizáciou danej stratégie alebo plánu.

Podobne ako EIA, aj SEA sa môže vyžadovať v legislatíve niektorých krajín alebo regiónov pri príprave strategických dokumentov(napr. územných plánov). Je to nástroj, ktorý pomáha zohľadniť environmentálne aspekty v počiatočných fázach rozhodovacieho procesu a pomáha lepšie integrovať udržateľné postupy do plánovania a strategických činností.

Ďalšie termíny z okruhu

SEA (strategické environmentálne hodnotenie) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať