Logické štúdie

Odhalením možných rezerv v rámci existujúcej prevádzky je možné dosiahnúť zvýšenie efektivity a značných finančných i časových úspor. Vyhodnotenie silných a predovšetkým slabých stránok využívaných intralogistických riešení obmedzí budúce riziko možného opakovania prevádzkových problémov i v nových priestoroch.